Podziel się linkiem:  

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 7, 2016

§ 1

Wstęp

Przed dokonaniem rejestracji zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi punktami, które tworzą formę wzajemnej współpracy pomiędzy Tobą a serwisem PoloniaUK.co.uk. Podczas procesu rejestracji będziesz proszony(a) o zapoznanie się z poniższymi punktami i zaakceptowanie ich treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli z jakiś względów nie zgadzasz się z regulaminem nie powinieneś(naś) rejestrować się w serwisie PoloniaUK.co.uk.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami;

Serwis - społecznościowy portal PoloniaUK.co.uk znajdujący się w pod adresem internetowym http://www.poloniauk.co.uk oraz PoloniaGloucester.co.uk znajdujący się pod adresem internetowym http://www.poloniagloucester.co.uk;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma Skyfigure zarejestrowana w United Kingdom;

Skrzynka email - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adresem email), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana podczas rejestracji;

Konto - dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła). Jest to miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także dokonuje operacji związanych z funkcjonowaniem jego Profilu;

Profil- zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na stronie profilu Użytkownika;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

§ 3

Informacje podstawowe

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu publikacji róznego typu treści, zdjęć i innych danych oraz prezentacji Użytkowników, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób tworzenia portalu społecznościowego, wymiany informacji i nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z charakterem Serwisu.

2. Aby korzystać z usług Serwisu Użytkownik musi posiadać odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie o odpowiednich parametrach wymaganych dla właściwego korzystania z Serwisu: przeglądarka internetowa, aktywne funkcje Javascript, aktywne cookies i aktywne pop-ups. Użytkownik musi posiadać umiejętności, sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne dla korzystania z Internetu oraz świadomość, że charakterystyka i ograniczenia Internetu sprawiają, że bezpieczeństwo, dostępność oraz spójność danych przekazywanych drogą internetową nie może zostać zagwarantowana.

3. Prosimy pamiętać, że w zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z tej Strony może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości i/lub prezentacji.

4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

6. Profile Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.

§ 4

Usługi

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dodawania treści, zdjęć i innych danych oraz prezentacji informacji o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika.

5. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta w Serwisie, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.

6. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.

7. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5

Uczestnictwo w Serwisie

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.

3. Procedura rejestracji Użytkownika oraz aktywacji jego konta przebiega stopniowo za pośrednictwem poczty email.

4. Do zakończenia procedury rejestracji niezbędne jest kliknięcie na link podany w mailu, który Osoba otrzyma w procesie rejestracji. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta (nie kliknie na link) w okresie trzech dni, może zostać pozbawiona możliwości aktywacji tego Konta. W celu dalszej rejestracji będzie musiała ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

6. Poprzez zakończenie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;

b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
- adresu email;
- hasła do Konta;
- dokładnej daty urodzenia (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);

c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez adresu email).

d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów

7. Wprowadzając treść, zdjęcie i inne dane do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanej treści, zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Informacje przekazywane podczas procedury rejestracji i edycji Profilu oraz wszystkie inne treści i dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administraitor może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 1 MB, słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu, wchodząc na stronę edycji swojego Konta. Usunięcie Konta z Serwisu odbywa się na stałe i bezpowrotnie. W konsekwencji usunięcia konta wszystkie informacje, które zostały przez Użytkownika wprowadzone w procesie rejestracji zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Serwisu, a wszystkie inne treści dodane przez Użytkownika do Serwisu zostaną nieodwracalnie przypisane do konta Użytkownika anonimowego.

11. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

12. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. pocztę wewnętrzną), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

13. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jeakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta oraz niodwracalne przypisanie dodanych przez Użytkownika treści do Użytkownika anonimowego, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Konta Użytkownika. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta Użytkownika poprzez oznaczenie symbolem "*";

d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;

e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;

g) Użytkownik podejmuje działania, które destabilizują funkcjonowanie Serwisu.

§ 6

Zasady

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów (sprzecznych lub niewłaściwych) niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b) uprawianie działalności komercyjnej i reklamowej, poza działami Serwisu do tego celu przeznaczonymi, na przykład “ogłoszenia”;

c) rozsyłanie spamu;

d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 7

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści, zdjęć i innych danych z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania danych z Serwisu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ, Pomoc), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających w znacznym stopniu dobre imię innych Użytkowników jak również sprzecznych z obowiązującym prawem.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, od których publikacji minęło 12 miesięcy.

§ 8

Zmiany Regulaminu

1. Proszę mieć na uwadze, że od czasu do czasu ten Regulamin może ulec zmianie. Nie zmienimy jednak Twoich praw bez Twojej akceptacji.

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 9

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator może być uznany odpowiedzialnym przed Użytkownikiem, tylko kiedy pewne i rozstrzygające dowody zostaną przytoczone przed sądem, dowodzące bezprawnego czynu w którym był zaangażowany Administrator, który działał na szkodę Użytkownika. W tym względzie Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika do warunków użytkowania Serwisu.

§ 10

Prawo obowiązujące oraz spory

1. Te warunki podlegają prawu brytyjskimu. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że wszelkie ewentualne spory bedą rozstrzygane zgodnie z jurysdykcją Wielkiej Brytanii.